adidas originals eqt support 93 17 white turbo red adidas eqt support adv turbo red eqt support adidas eqt turbo red collection interview detailed look adidas originals full turbo red eqt 2017 collection adidas eqt support refined white turbo red get history behind adidas eqt line adidas eqt turbo red collection adidas eqt support adv core black adidas eqt support 9317 adidas eqt support 93 17 whiteturbo red drops today adidas eqt support 9317 turbo red king push adidas eqt boost release date pusha t adidas eqt adv boost release info pusha t adidas eqt boost king push pusha t adidas eqt boost king push greyscale interview pusha t discusses new adidas king push eqt progression style adidas eqt support black pack adidas eqt support black pack adidas eqt support

Лични ДанниАдвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко”

Политика за защита на личните данни в Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“

Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“ е сдружение на адвокати, вписано в регистъра към Софийска адвокатска колегия, както и като сдружение по ЗЗД в Регистър БУЛСТАТ с №: 175250218, с адрес на управление: гр. София, ул. „Дамян Груев“, № 20, ет. 4, ап. 9. Участващите в дружеството адвокати са Георги Стойчев, Григор Вълков, Антон Коларов и Делина Павлова, всички членове на Софийска адвокатска колегия.

Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“ и обединените в него адвокати са регистрирани като администратор на лични данни съгласно действащия Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и защитават, използват, обработват и съхраняват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), приложим от 25.05.2018г.

Контакт с администратора на лични данни можете да осъществите по имейл на [email protected] или на адреса за кореспонденция на дружеството: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 13, ет. 2.

Информацията в този раздел е насочена към всяко физическо лице, независимо дали лично е в правоотношение с Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“, като представител, упълномощено лице или служител на юридическо лице, или е посетител на този сайт. Този раздел е предназначен да информира лицата за личната информация, която събираме, защо я събираме, начина и сроковете, в които я обработваме и защитаваме. Политиката за защита на данните цели да разясни и правата, които физическите лица имат във връзка с обработването на личните им данни.

Лични данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер (ЕГН), данни за местонахождение, онлайн идентификатор (имейл, IP адрес и други) или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване на лични данни

"Обработване на лични данни" е всяко действие или съвкупност от действия, извършвани с лични данни чрез автоматизирани или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Обработвани лични данни

Адвокатското дружество/адвокатите в него обработват различни видове лични данни на свои клиенти и на трети лица, посочени от клиентите, в зависимост от целите и законовите изисквания: идентификационни данни (три имена, ЕГН, адрес, данни от документ за самоличност), контактна информация (имена, адрес, електронен адрес телефонен номер), банкова информация и друга информация, предоставена във връзка с възложената правна работа, без която същата не може да бъде изпълнена. Данните се обработват електронно и на хартиен носител.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“ събира и обработва предоставените лични данни само на предвидените в закона основания, а именно: а) съгласие за обработване на лични данни за една или повече конкретни цели; б) когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; г) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна; д) други основания, определени в закон. Предоставянето на лични данни е винаги доброволно и може да бъде оттеглено във всеки момент.

Способи за събиране на лични данни

Предоставянето на лични данни е винаги доброволно и може да бъде оттеглено във всеки момент.

Лични данни събираме чрез договорите, които сключваме с клиента, предоставената от него информация, вкл. по имейл, както и от трети лица, включително публични източници.

Цели на събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Събраната от и за физическите лица – субекти на личните данни – информация се обработва от Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“ единствено за идентификация за сключване, изпълнение и изменение на договори, предоставяне на искани услуги, както и за изпълнение на законови задължения на администратора и изисквания на държавни и общински органи и комисии.

Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“ не изисква предоставяне на лична информация за разглеждане на интернет страницата на дружеството или за осъществяване на достъп до по – голямата част от съдържанието му.

Обработвани лични данни

Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“ обработва различни видове лични данни в зависимост от целите и законовите изисквания: идентификационни данни (три имена, ЕГН, адрес, данни от документ за самоличност), контактна информация (имена, адрес, електронен адрес телефонен номер), банкова информация и друга информация, необходима за изпълнението на възложената работа.

Данните се обработват електронно и на хартиен носител, въз основа на предоставената от субекта на данни информация и от трети лица, включително публични източници.

Срок за съхраняване на личните данни

Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“ ще обработва личните ви данни за срок не по – дълъг от периода, който е необходим за постигане на целите, за които се обработват (5 (пет) години след изтичането на календарната година, в която е приключило действието на договора, респективно е приключило изпълнението на възложената от клиента работа) и допълнителен период от време за данъчни цели или за да бъдат спазени изискванията на законодателството.

След изтичането на сроковете за съхранение на данните Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне, като всяко съхраняване на данните се извършва в анонимизиран вид, освен ако данните са необходими за висящо съдебно, административно производство или друго производство по разглеждане на правен спор с нас.

Предоставяне на лични данни на трети лица

За целите на обработването и съгласно действащото законодателство събраните от Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“ лични данни, могат да бъдат обработвани и включени в база данни и на трети лица - подизпълнители на Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“ въз основа на договорно основание, както и на друго лице, ако това е предвидено в нормативен акт или се налага за изпълнението на възложената работа. Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“ Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Права на субекта на лични данни при събирането, обработването и съхранението на лични му данни

Всяко лице има право:

  • да получи достъп до отнасящите се до него лични данни;
  • по всяко време да поиска от Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“ да: 1) коригира, изтрие, да ограничи личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на действащото законодателство, както и да 2) уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, извършено в съответствие с предходната, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“;
  • да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг (право на преносимост), когато това е технически осъществимо;
  • да възрази пред Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“ срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно и не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите в качеството му на субект на данни, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
  • на жалба до надзорен орган;
  • на всички останали права съгласно ЗЗЛД и Общия регламент относно защита на данните.

Искания, запитвания и възражения може да подадете в писмена форма на адреса на Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“: гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 13, ет. 2 или на имейл [email protected].

Компетентният надзорен орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: 02 915 3 518, Интернет страница: www.cpdp.bg.

Защита на личните данни

Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“ е приело политика и инструкции за осигуряване на поверителност и защита на личните данни. Дружеството предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Тази политика е актуална към 15.05.2018г. Тя може да бъде изменена по инициатива на Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко“ или на компетентен орган поради изменение на действащото законодателство. Известяването на лицата за изменения в политиката за защита на личните данни се осъществява с публикуването й на сайта на дружеството www.sv-lawfirm.com.

Желаете да се свържете с нас?

Попълнете нашата форма за контакти и ние ще Ви отговорим в най-кратки срокове!

Връзка с нас

adidas yeezy 650 boost adidas yeezy boost 650 adidas yeezy 650 boost colorways adidas yeezy 650 350 2 0 boost yeezy boost 650 adidas yeezy boost 650 supreme x nike air uptempo release info adidas yeezy boost 650 v1 sample detailed look adidas yeezy boost 650 v1 sample adidas yeezy boost 650 v1 sample adidas yeezy boost 650 v1 adidas yeezy 650 boost adidas yeezy boost 650 adidas yeezy 650 boost colorways adidas yeezy 650 350 2 0 boost yeezy boost 650 adidas yeezy boost 650 supreme x nike air uptempo release info adidas yeezy boost 650 v1 sample detailed look adidas yeezy boost 650 v1 sample